Đăng ký tên miền việt Nam

Bảng giá tên miền Việt Nam

Bảng giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký Phí duy trì/năm Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
(a) (b) (c) (d) =(a+b+c)+(c*10%) =(d+d)+(d*10%)
.vn 100.000 đ 350.000 đ 200.000 100.000 đ 100.000 đ 670.000 560.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn/ .ai.vn 100.000 đ 250.000 đ 200.000 100.000 đ 100.000 đ 570.000 460.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ .int.vn/ tên miền địa giới hành chính 50.000 đ 100.000 đ 100.000 đ 50.000 đ 260.000 đ 155.000 đ
.info.vn/ .pro.vn/ .id.vn 10.000 đ 50.000 đ 50.000 đ 50.000 đ 115.000 đ 105.000 đ
.name.vn/ .io.vn 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
Tên miền tiếng Việt 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN 100.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.320.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN 100.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.320.000 đ 10.110.000 đ