Phễu Khách Hàng

Khi có chiến lược rồi, để triển khai kế hoạch marketing online thuận lợi, đưa khách hàng về một mối, chúng ta cần thêm Phễu Khách Hàng.

Học về Phễu khách hàng

Ngày hôm nay, việc hiểu được cơ chế vận hành của phễu khách hàng là một yêu cầu hết sức cấp bách. Có hiểu thì mới hành động và cũng hành động đúng. Nếu không hiểu thì không đủ động lực hành động, và có hành động cũng khó đạt kết qura cao.

Học về Phễu Khách Hàng