dịch vụ khám web + đề nghị phương án cải thiện web

Oxygen không chỉnh sửa web của quý khách, chỉ đề nghị phương án cải thiện.

Chọn phương án phù hợp

Gói KWBasic

Khám cách bố cụ, menu cho phù hợp.

 • Khám trang chủ
 • Khám bố cục trang
 • Khám sự logic, ưu tiên
 • Khám menu, tổ chức menu
 • Gửi bản đề nghị chỉnh sửa

1.900.000 đ/lần

Tư vấn cho tôi ngay

Khám KWPopular

Khám thêm nội dung cơ bản

 • Gồm WKBasci
 • Khám nội dung trang chủ
 • Khám nội dung dịch vụ
 • Khám nội dung sản phẩm
 • Gửi bản đề nghị thay đổi

2.900.000 đ/lần

Tư vấn cho tôi ngay

Khám KWAdvanced

Khám thêm về kỹ thuật chuyên sâu.

 • Gồm KWPopular
 • Khám tốc độ web
 • Khám W3C cho web
 • Khám Google speed test
 • Gửi bản đề nghị thay đổi

3.900.000 đ/lần

Tư vấn cho tôi ngay