đăng ký khách hàng vào cc

Đăng ký khách hàng vào hệ thống.