Cam kết thuê

Đăng ký ngay

Để đảm bảo rằng tài khoản chạy tốt, tài khoản vận hành đúng chính sách của Google, tài khoản ổn định để duy trì quảng cáo ổn định của quí khách, chúng tôi cần quí khách cam kết khi thuê tài khoản. Gồm 3 hạng mục: Ký quỹ, cam kết, chủ động.