CHIẾN LƯỢC

Đã đến lúc làm mọi thứ chậm lại (nhưng nhờ đấy mà nhanh hơn), bài bản và lâu dài. Để như thế, chúng ta cần có chiến lược.